આ વ્યક્તિએ વર્ષ 1952 થી નહોતા કાપ્યા નખ, વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યા બાદ કર્યું આવું..!!

વિશ્વમાં સૌથી લાંબા નખોનો રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવનારા ભારતના શ્રીધર ચિલ્લાલે આખરે પોતાના નખ…

Read More »